Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

VVĢ pašnovērtējuma ziņojums

Pašnovērtējuma ziņojuma aktualizācija 2020

VVĢ attīstības plāns 2020. – 2023. gadam

VVĢ nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

VVĢ skolas padomes reglaments

Kārtība par neierašanos ģimnāzijā

Noteikumi par žetonvakara un izlaiduma organizēšanu

Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (aktualizēts)

Ja valstī noteikta ārkārtas epidemioloģiskā situācija, summatīvi vērtējamo darbu veikšana / uzlabošana, kā arī individuālas konsultācijas notiek tikai pēc saskaņošanas ar mācību priekšmeta skolotāju (iespēju robežās ievērojot noteiktos darbu veikšanas termiņus)

Mācību procesa organizēšanas kārtība 2021./2022.m.g.