Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Iesniegums uzņemšanai (pdf)

Iesniegums uzņemšanai (doc) 

Lasītāja reģistrācijas kartīte (pdf)

Lasītāja reģistrācijas kartīte (doc)

Personas datu izmantošanas apliecinājums (pdf) 

Personas datu izmantošanas apliecinājums (doc)

 

 

Valmieras Valsts ģimnāzijas

noteikumi par izglītojamo uzņemšanu 7. – 9. klasē

 

 

Izdoti​​ saskaņā ar​​ Vispārējās izglītības likuma 31. panta otro daļu, Ministru kabineta 13.10.2015.​​ noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 11.punktu, Valmieras Valsts ģimnāzijas nolikuma 6.punktu

 

 

 • Vispārīgie jautājumi

  • Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie (turpmāk – Skolēni) tiek uzņemti Valmieras Valsts ģimnāzijā (turpmāk – Ģimnāzija) pamatizglītības otrā posma programmā 7. klasē, kā arī 8.un 9. klasē, ja tajās​​ ir brīvas vietas.

  • Ģimnāzijas 7. – 9. klasē skolēnus uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar  iestājpārbaudījuma rezultātiem.

 

 • Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem

  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu nosaka pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem,  to kārtošanas laiku, norises un vērtēšanas kārtību. Ģimnāzija šo informāciju paziņo, publicējot to Ģimnāzijas mājaslapā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem.

  • Lai pieteiktos iestājpārbaudījumiem, skolēnu vecāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) aizpilda Ģimnāzijas izveidotu iesnieguma formu.

  • Iestājpārbaudījuma​​ datumi tiek publicēti Ģimnāzijas mājas lapā līdz kārtējā gada 1. maijam.

 

 • Iestājpārbaudījumu komisija

  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu izveido iestājpārbaudījumu komisiju.

  • Iestājpārbaudījumu​​ komisija:

   • izstrādā iestājpārbaudījumu programmu un saturu, kā arī nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību, kurus apstiprina direktors;

   • novērtē skolēnu iestājpārbaudījuma darbus;

   • skolēnu iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu izsaka procentos no maksimāli​​ iegūstamā punktu skaita;

   • iestājpārbaudījuma rezultātus ieraksta protokolā, ko paraksta visi iestājpārbaudījuma komisijas locekļi, un apstiprina Ģimnāzijas direktors.

 

 • Iestājpārbaudījumi

  • Iestājpārbaudījums tiek organizēts rakstveidā un tas ir kombinēts​​ darbs matemātikā un latviešu valodā:

   • pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) izglītības programmā (programmas kods 23011111);

   • pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (programmas kods 23013111).

  • Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana un to apstrīdēšanas kārtība:

   • iestājpārbaudījuma rezultāti tiek paziņoti piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises;

   • rezultātus paziņo, izliekot tos Ģimnāzijas informācijas stendā un publicējot Ģimnāzijas​​ mājaslapā iestājpārbaudījuma komisijas apstiprināto iestājpārbaudījuma protokolu, kurā skolēnu vārdi un uzvārdi ir aizstāti ar kodiem;

   • apelācijas sūdzību par iestājpārbaudījumu rezultātiem vecāki rakstveidā var iesniegt Ģimnāzijas direktoram divu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas;

   • Ģimnāzijas direktors rakstveida lēmumu par iesniegto apelāciju pieņem/izdod divu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

  • Katrs skolēns iestājpārbaudījumus var kārtot vienu reizi mācību gadā.

 

 • Uzņemšana organizācija

  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu izveido uzņemšanas komisiju.

  • Uzņemšanas komisija:

   • reģistrē skolēnus iestājpārbaudījumiem;

   • piešķir skolēniem kodus;

   • izveido skolēnu sarakstus katrai klašu grupai;

   • apkopo iestājpārbaudījumu rezultātus un  sakārto skolēnus iestājpārbaudījumos iegūto procentu secībā;

   • izsaka priekšlikumus par skolēnu uzņemšanu;

   • uzņemšanas komisijas sēdē var piedalīties Ģimnāzijas padomes nozīmētais pārstāvis bez balsstiesībām.

  • ​​ 7. – 9. klasē skolēnus uzņem, ja​​ iestājpārbaudījumā ir saņemts vērtējums ne zemāks par 50 % no maksimālā punktu skaita.

  • Ja vairāki skolēni iestājpārbaudījumos ieguvuši vienādu procentu skaitu, priekšroku iegūst tas skolēns, kuram:

   • iestājoties​​ 7. klasē ir augstāks gada vidējais mācību sasniegumu vērtējums 6. klases ​​ liecībā matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, dabaszinībās;

   • iestājoties​​ 8.​​ vai​​ 9. klasē ir augstāks gada vidējais mācību sasniegumu vērtējums attiecīgi 7. vai 8. klases liecībā matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā,​​ bioloģijā.

  • Papildu uzņemšanas gadījumos uz brīvajām vietām Ģimnāzijā var pretendēt skolēni, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumus, saņemot vērtējumu ne zemāku par 50 % no maksimālā punktu skaita.

  • Uzņemšanas komisija piecu darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgusies pieteikšanās uzņemšanai Ģimnāzijā, pieņem lēmumu par skolēna uzņemšanu (skolēnu noteiktā klasē un izglītības programmā uzņem ar Ģimnāzijas direktora rīkojumu). Rezultātus paziņo, izliekot tos Ģimnāzijas informācijas stendā un publicējot Ģimnāzijas​​ mājaslapā, norādot laiku, kad notiks tikšanās ar klases audzinātājiem un citu organizatorisko jautājumu kārtošana.

  • Apelācijas sūdzību par uzņemšanas rezultātiem skolēna vecāki rakstveidā var iesniegt Ģimnāzijas direktoram divu darba dienu laikā pēc uzņemšanas rezultātu paziņošanas.

  • Ģimnāzijas direktors rakstveida lēmumu par iesniegto apelāciju pieņem/izdod divu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

  • Ģimnāzijas direktors rakstiski informē vecākus, par skolēna uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem, kā arī rakstiski informē par to Valmieras pilsētas pašvaldību.

 

 • Iesniedzamie dokumenti

  • Lai skolēnu pieteiktu Ģimnāzijā, vecāki iesniedz Ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.​​ Iesniegumā norāda:

   • vecāku vārdu un uzvārdu;

   • skolēna vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;

   • skolēna deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;

   • saziņas veidu ar Ģimnāziju, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

  • Iesniegumam pievieno:

   • iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram;

   • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (ja attiecināms), uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram.

 

 • Noslēguma jautājumi

  • Atzīt​​ par spēku zaudējušus Ģimnāzijas​​ noteikumus​​ “Valmieras Valsts ģimnāzijas noteikumi par izglītojamo uzņemšanu 7.-9.klasēs”, kas apstiprināti ar​​ Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2016.gada 24.marta lēmumu Nr.120​​ (protokols Nr.3, 23.§);

  • Noteikumu 4.1.1.apakšpunkts stājas spēkā:

   • 2021./2022.m.g. – attiecībā uz uzņemšanu 7. – 8. klasē;

   • 2022./2023.m.g. – attiecībā uz uzņemšanu 7. – 9. klasē.

  • Noteikumu 4.1.2.apakšpunkts ir spēkā 2021./2022.m.g. – attiecībā uz uzņemšanu 9. klasē.

  • Noteikumi stājas spēkā 2021.gada 25.martā.

 

Direktors          A.Skrastiņš

 

 

PIETEIKUMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMAM 2021 (izdrukājams)

PIETEIKUMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMAM 2021 (aizpildāms elektroniski)

Iesniegumus var sūtīt uz vvg@valmiera.edu.lv