Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

PIETEIKUMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMAM 2022 (drukājams pdf)

PIETEIKUMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMAM 2022 (lejupielādējams un aizpildāms elektroniski)

Iesniegums uzņemšanai (pdf)

Iesniegums uzņemšanai (doc)

 

Pielikums

Valmieras novada pašvaldības

domes​​ 28.04.2022. lēmumam​​ 

Nr.292​​ (protokols Nr.9,​​ 36.§)

 

 

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

 

VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

 

noteikumi par izglītojamo uzņemšanu 7. – 9. klasēs

 

 

Izdoti​​ saskaņā ar​​ Vispārējās izglītības likuma​​ 31. panta otro daļu, Ministru kabineta​​ 11.01.2022. noteikumiem Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās ​​ prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 8.punktu,​​ Valmieras Valsts ģimnāzijas nolikuma​​ 6.punktu

 

 

 • Vispārīgie​​ jautājumi

  • Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie​​ (turpmāk –​​ skolēni)​​ tiek uzņemti Valmieras Valsts ģimnāzijā (turpmāk – Ģimnāzija) pamatizglītības otrā posma programmā 7. klasē, kā arī 8.un 9. klasē, ja tajās ir brīvas vietas.

  • Ģimnāzijas 7. – 9. klasē​​ skolēnus​​ uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar  iestājpārbaudījuma rezultātiem.

  • Uzņemšana notiek vienu reizi maijā​​ un​​ jūnijā, komplektējot klases nākamajam mācību gadam, un mācību gada laikā, ja klasēs ir brīvas vietas.​​ 

  • Skolēnu papildu​​ uzņemšanu​​ Ģimnāzija​​ var organizēt​​ vienu reizi augustā.

 

 • Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem

  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu nosaka pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem,  to​​ norises​​ laiku​​ un vērtēšanas kārtību. Ģimnāzija šo informāciju paziņo, publicējot to Ģimnāzijas mājaslapā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem.

  • Lai pieteiktos iestājpārbaudījumiem, pretendenti aizpilda Ģimnāzijas izveidotu iesnieguma formu.

  • Iestājpārbaudījuma​​ datumi tiek publicēti Ģimnāzijas mājas lapā līdz​​ kārtējā​​ gada 1. maijam.

 

 • Iestājpārbaudījumu komisija

  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu izveido iestājpārbaudījumu komisiju.

  • Iestājpārbaudījumu komisija:

   • izstrādā iestājpārbaudījumu programmu un saturu, kā arī nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību, kurus apstiprina​​ Ģimnāzijas​​ direktors;

   • novērtē​​ skolēnu​​ iestājpārbaudījuma darbus;

   • skolēnu​​ iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu izsaka procentos no maksimāli iegūstamā punktu skaita;

   • iestājpārbaudījuma rezultātus ieraksta protokolā, ko paraksta visi iestājpārbaudījuma komisijas locekļi, un apstiprina Ģimnāzijas direktors.

 

 • Iestājpārbaudījumi

  • Iestājpārbaudījums​​ tiek organizēts​​ klātienē​​ rakstveidā un tas ir​​ kombinēts​​ darbs​​ matemātikā un latviešu valodā​​ pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (programmas kods 23013111).

  • Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana un to apstrīdēšanas kārtība:

   • iestājpārbaudījuma rezultāti tiek paziņoti piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises;

   • rezultātus paziņo, izliekot tos Ģimnāzijas informācijas stendā un publicējot Ģimnāzijas mājaslapā iestājpārbaudījuma komisijas apstiprināto iestājpārbaudījuma protokolu, kurā izglītojamo vārdi un uzvārdi ir aizstāti ar kodiem;

   • apelācijas sūdzību par iestājpārbaudījumu rezultātiem​​ skolēnu​​ likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) rakstveidā var iesniegt Ģimnāzijas direktoram divu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas;

   • Ģimnāzijas direktors rakstveida lēmumu par iesniegto apelāciju pieņem/izdod divu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

  • Attālināti iestājpārbaudījums tiek organizēts, ja valstī vai​​ Ģimnāzijā​​ noteikti epidemioloģiskās drošības​​ ierobežojumi.

  • Katrs​​ skolēns​​ iestājpārbaudījumus var kārtot vienu reizi mācību gadā.

 

 • Uzņemšana​​ organizācija

  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu izveido uzņemšanas komisiju.

  • Uzņemšanas komisija:

   • reģistrē​​ skolēnus​​ iestājpārbaudījumiem;

   • piešķir​​ skolēniem​​ kodus;

   • izveido​​ skolēnu​​ sarakstus katrai klašu grupai;

   • apkopo iestājpārbaudījumu rezultātus un  sakārto​​ skolēnus​​ iestājpārbaudījumos iegūto procentu secībā;

   • izsaka priekšlikumus par​​ skolēnu​​ uzņemšanu;

   • uzņemšanas komisijas sēdē var piedalīties Ģimnāzijas padomes nozīmētais pārstāvis bez balsstiesībām.

  • ​​ 7. – 9. klasē​​ skolēnus​​ uzņem, ja iestājpārbaudījumā ir saņemts vērtējums ne zemāks par 50 % no maksimālā punktu skaita.

  • Ja vairāki​​ skolēni​​ iestājpārbaudījumos ieguvuši vienādu procentu skaitu, priekšroku iegūst tas pretendents, kuram:

   • iestājoties​​ 7. klasē ir augstāks gada vidējais mācību sasniegumu vērtējums 6. klases ​​ liecībā matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, dabaszinībās;

   • iestājoties​​ 8.​​ vai​​ 9. klasē ir augstāks gada vidējais mācību sasniegumu vērtējums attiecīgi 7. vai 8. klases liecībā matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, bioloģijā.

  • Papildu uzņemšanas gadījumos uz brīvajām vietām Ģimnāzijā var pretendēt​​ skolēni, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumus, saņemot vērtējumu ne zemāku par 50​​ % no maksimālā punktu skaita.

  • Uzņemšanas komisija piecu darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgusies pieteikšanās uzņemšanai Ģimnāzijā, pieņem lēmumu par izglītojamā uzņemšanu (izglītojamo noteiktā klasē un izglītības programmā uzņem ar Ģimnāzijas direktora rīkojumu). Rezultātus paziņo, izliekot tos Ģimnāzijas informācijas stendā un publicējot Ģimnāzijas mājaslapā, norādot laiku, kad notiks tikšanās ar klases audzinātājiem un citu organizatorisko jautājumu kārtošana.

  • Ģimnāzijas direktors rakstiski informē izglītojamo/vecākus par izglītojamā uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem, kā arī informē par to Valmieras​​ novada​​ pašvaldību.

 

 

 

 

 • Iesniedzamie dokumenti

  • Lai izglītojamo pieteiktu Ģimnāzijā, vecāki ​​ iesniedz Ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:

   • vecāku vārdu un uzvārdu;

   • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;

   • izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;

   • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

  • Iesniegumam pievieno:

   • iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram;

   • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (ja attiecināms), uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram.

 

 • Noslēguma jautājums

  • Noteikumi stājas spēkā​​ 2022.gada​​ 28.aprīlī.

 

 

Direktors          A.Skrastiņš

 

 

 

Iesniegumus var sūtīt uz vvg@valmiera.edu.lv