Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Valmieras Valsts ģimnāzijas

noteikumi par izglītojamo uzņemšanu 7. – 9. klasē

Izdoti saskaņā ar

Vispārējās izglītības likuma 31. pantu,

Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 591,

Valmieras Valsts ģimnāzijas nolikumu

 1. Vispārīgie noteikumi.
  • Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Valmieras Valsts ģimnāzijā (turpmāk – Ģimnāzija) pamatizglītības otrā posma (7. – 9. klase) programmā 7. klasē, kā arī 8.un 9. klasē, ja tajās ir brīvas vietas.
  • Ģimnāzijas 7. – 9. klasē izglītojamos uzņem konkursa kārtībā saskaņā ar  iestājpārbaudījuma rezultātiem.
 2. Pieteikšanās iestājpārbaudījumiem.
  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu nosaka pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumiem,  to kārtošanas laiku, norises un vērtēšanas kārtību. Ģimnāzija šo informāciju paziņo, publicējot to Ģimnāzijas mājaslapā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms iestājpārbaudījumiem.
  • Lai pieteiktos iestājpārbaudījumiem, pretendenti aizpilda Ģimnāzijas izveidotu iesnieguma formu.
 3. Iestājpārbaudījumu komisija.
  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu izveido iestājpārbaudījumu komisiju.
  • Iestājpārbaudījumu komisija:
   • izstrādā iestājpārbaudījumu programmu un saturu, kā arī nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību, kurus apstiprina direktors;
   • novērtē pretendentu iestājpārbaudījuma darbus;
   • pretendentu iestājpārbaudījumā iegūto punktu skaitu izsaka procentos no maksimāli iegūstamā punktu skaita;
   • iestājpārbaudījuma rezultātus ieraksta protokolā, ko paraksta visi iestājpārbaudījuma komisijas locekļi, un apstiprina Ģimnāzijas direktors.
 1. Iestājpārbaudījumi.
  • Tiek organizēts rakstisks kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un latviešu valodā:
   • klasē pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (programmas kods 23013111);
   • un 9. klasē pamatizglītības 2. posma (7. – 9. klase) izglītības programmā (programmas kods 23011111).
  • Iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošana un to apstrīdēšanas kārtība:
   • iestājpārbaudījuma rezultāti tiek paziņoti piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises;
   • rezultātus paziņo, izliekot tos Ģimnāzijas informācijas stendā un publicējot Ģimnāzijas mājaslapā iestājpārbaudījuma komisijas apstiprināto iestājpārbaudījuma protokolu, kurā izglītojamo vārdi un uzvārdi ir aizstāti ar kodiem;
   • apelāciju izglītojamie, viņu vecāki/likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) rakstveidā var iesniegt Ģimnāzijas direktoram divu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma rezultātu paziņošanas;
   • Ģimnāzijas direktors rakstveida lēmumu par iesniegto apelāciju pieņem/izdod divu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
  • Katrs pretendents iestājpārbaudījumus var kārtot vienu reizi mācību gadā.
 2. Uzņemšana izglītības programmās.
  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu izveido uzņemšanas komisiju.
  • Uzņemšanas komisija:
   • reģistrē pretendentus iestājpārbaudījumiem katrā izglītības programmā;
   • piešķir pretendendentiem kodus;
   • izveido pretendentu sarakstus katrai izglītības programmai un klašu grupai;
   • apkopo iestājpārbaudījumu rezultātus un  sakārto katras izglītības programmas pretendentus iestājpārbaudījumos iegūto procentu secībā;
   • izsaka priekšlikumus par pretendentu uzņemšanu;
   • uzņemšanas komisijas sēdē var piedalīties Ģimnāzijas padomes nozīmētais pārstāvis bez balsstiesībām.
  • – 9. klasē izglītojamos uzņem, ja iestājpārbaudījumā ir saņemts vērtējums ne zemāks par 50% no maksimālā punktu skaita.
  • Ja vairāki pretendenti iestājpārbaudījumos ieguvuši vienādu procentu skaitu, priekšroku iegūst tas pretendents, kuram:
   • klasēs ir augstāks gada vidējais mācību sasniegumu vērtējums liecībā: matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, dabaszinībās;
   • un 9. klasē ir augstāks gada vidējais mācību sasniegumu vērtējums liecībā: matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, bioloģijā.
  • Papildus uzņemšanas gadījumos uz brīvajām vietām Ģimnāzijā var pretendēt izglītojamie, kuri nokārtojuši iestājpārbaudījumus, saņemot vērtējumu ne zemāku par 50% no maksimālā punktu skaita.
  • Uzņemšanas komisija piecu darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgusies pieteikšanās uzņemšanai Ģimnāzijā, pieņem lēmumu par izglītojamā uzņemšanu (izglītojamo noteiktā klasē un izglītības programmā uzņem ar Ģimnāzijas direktora rīkojumu). Rezultātus paziņo, izliekot tos Ģimnāzijas informācijas stendā un publicējot Ģimnāzijas mājaslapā, norādot laiku, kad notiks tikšanās ar klases audzinātājiem un citu organizatorisko jautājumu kārtošana. Ģimnāzijas direktors rakstiski informē izglītojamo/vecākus par izglītojamā uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem, kā arī informē par to Valmieras pilsētas pašvaldību.
 3. Iesniedzamie dokumenti.
  • Lai izglītojamo pieteiktu Ģimnāzijā, vecāki iesniedz Ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:
   • vecāku vārdu un uzvārdu;
   • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
   • izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
   • izvēlēto izglītības programmu;
   • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).
  • Iesniegumam pievieno:
   • iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram;
   • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (ja attiecināms), uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram.
 1. Noslēguma jautājumi.
  • Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 24. martā.