Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Valmieras Valsts ģimnāzijas

noteikumi par izglītojamo uzņemšanu 10.– 12. klasēs

Izdoti saskaņā ar

Vispārējās izglītības likuma 41. pantu,

Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumiem Nr. 591,

Valmieras Valsts ģimnāzijas nolikumu

 

 1. Vispārīgie noteikumi.
  • Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Valmieras Valsts ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) 10. – 12. klasē.
  • Visās izglītības programmās izglītojamos uzņem konkursa kārtībā, nosakot šādus uzņemšanas kritērijus:
 • izglītojamos Ģimnāzijas 10. klasē uzņem, pamatojoties uz mācību priekšmetu vērtējumiem apliecībā par pamatizglītību;
 • izglītojamos Ģimnāzijas 11. un 12. klasē uzņem, pamatojoties uz mācību priekšmetu vērtējumiem liecībās.

2. Uzņemšanas komisija.

 • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu nosaka konkrētos uzņemšanas datumus un apstiprina uzņemšanas komisiju.
 • Uzņemšanas datumi tiek paziņoti Ģimnāzijas organizētajās informācijas dienās un publicēti Ģimnāzijas mājaslapā.
 • Uzņemšanas komisija piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo rezultātus (izglītojamo noteiktā klasē un izglītības programmā uzņem ar Ģimnāzijas direktora rīkojumu), norāda laiku, kad notiks tikšanās ar klases audzinātājiem un citu organizatorisko jautājumu kārtošana. Ģimnāzijas direktors rakstiski informē vecākus vai izglītojamā likumisko pārstāvi (turpmāk – vecāki), vai izglītojamo, kurš sasniedzis pilngadību, par izglītojamā uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem, kā arī informē par to Valmieras pilsētas pašvaldību.

3. Uzņemšanas noteikumi.

 • Ģimnāzijas 10. klasē izglītojamos uzņem, ja apliecībā par pamatizglītību gada vērtējumi visos izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos ir vismaz 4 balles un augstāk.
 • Nepieciešamo vērtējumu summa kopā katrā izglītības programmā norādītajos mācību priekšmetos tiek izteikta ballēs, kur 1 balle atbilst 1 punktam.
 • Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmas (inženierzinātnes) nepieciešamo vērtējumu summu veido 36 balles, kas tiek sastādītas no:
  • gada vērtējumiem – latviešu valodā, angļu valodā, fizikā, ķīmijā;
  • mācību gada un valsts pārbaudes darba vidējā vērtējuma matemātikā (ne zemāk par 7 ballēm).
 • Humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas nepieciešamo vērtējumu summu veido 32 balles, kas tiek sastādītas no:
  • gada vērtējumiem – angļu valodā un matemātikā;
  • mācību gada vai valsts pārbaudes darba vērtējuma Latvijas vēsturē (augstākais);
  • vidējā gada vērtējuma (no šo mācību priekšmetu ballu summas) – latviešu valodā un literatūrā;
  • vidējā gada vērtējuma (no šo mācību priekšmetu ballu summas) – fizikā, ķīmijā, bioloģijā.
 • Vispārizglītojošā virziena izglītības programma nepieciešamo vērtējumu summu veido 32 balles, kas tiek sastādītas no:
  • gada vērtējuma – angļu valodā, Latvijas vēsturē, matemātikā;
  • mācību gada vai valsts pārbaudes darba vērtējuma – latviešu valodā (augstākais);
  • vidējā gada vērtējuma (no šo mācību priekšmetu ballu summas) – fizikā, ķīmijā, bioloģijā.
 • Papildus punktus izglītojamais var iegūt:
  • par katrā mācību priekšmetā iegūto vietu vai Atzinību pilsētas/novadu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos – 1 punkts,
  • par piedalīšanos valsts mācību priekšmetu olimpiādēs – 2 punkti,
  • par iegūto vietu vai Atzinību valsts mācību priekšmetu olimpiādēs – 3 punkti,
  • par piedalīšanos starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs – 4 punkti.
  • Ja kādā no izvēlētajām izglītības programmām izglītojamo skaits pārsniedz atļauto skaitu klasē vai ir mazāks par noteikto, tad uzņemšanas komisija tiesīga piedāvāt citu izglītības programmu.
  • Ģimnāzijas 11. – 12. klasēs izglītojamos uzņem konkursa kārtībā visās izglītības programmās, ja matemātikā, pirmajā svešvalodā, latviešu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, dabaszinībās vai fizikā ballu summa ir vismaz 32.

4. Iesniedzamie dokumenti.

 • Lai izglītojamo pieteiktu Ģimnāzijā, vecāki vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz Ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu (turpmāk – iesniegums). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:
  • vecāku vārdu, uzvārdu;
  • izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
  • izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
  • izvēlēto izglītības programmu;
  • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).
 • Iesniegumam pievieno:
  • iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta (apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta, 10., 11. klases liecības) kopiju, uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram;
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (ja attiecināms), uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram.

5. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 31. maijā