Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Iesniegums uzņemšanai vidusskolā (pdf)

Iesniegums uzņemšanai vidusskolā (doc)

Lasītāja reģistrācijas kartīte (pdf)

Lasītāja reģistrācijas kartīte (doc)

Personas datu izmantošanas apliecinājums (pdf) 

Personas datu izmantošanas apliecinājums (doc)

 

Valmieras Valsts ģimnāzijas

noteikumi par izglītojamo uzņemšanu 10.– 12.klasēs

 

 

Izdoti​​ saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41. panta otro daļu, Ministru kabineta 13.10.2015.​​ noteikumiem Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 11.punktu, Valmieras Valsts ģimnāzijas nolikuma 6.punktu

 

 

 • Vispārīgie jautājumi

  • Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie (turpmāk – skolēni) tiek uzņemti Valmieras Valsts ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) 10. – 12. klasē.

  • Ģimnāzijas 10. klasē skolēnus uzņem konkursa kārtībā, ja​​ apliecībā par pamatizglītību gada vērtējumi visos izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos ir vismaz četras balles un augstāk​​ saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

  • Uzņemšana notiek jūnijā, komplektējot klases nākamajam mācību gadam, un pārējā laikā, ja ir brīvas vietas.

  • Skolēni tiek uzņemti izglītības programmā atbilstoši maksimālo pieļaujamam skolēnu skaitam attiecīgajās klašu grupās un reģistrācijas formā norādītajam mācību kursu komplektam un otrās izvēles mācību kursu komplektam gadījumā, ja skolēns neiekļūst savā pirmajā izvēlētajā mācību kursu komplektā.

 

 • Pieteikšanās iestājpārbaudījumam

  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu nosaka pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumam, tā kārtošanas laiku, norises un vērtēšanas​​ kārtību. Ģimnāzija šo informāciju paziņo, publicējot to Ģimnāzijas mājaslapā līdz kārtējā gada 1.maijam.

  • Lai pieteiktos iestājpārbaudījumam,​​ skolēni​​ aizpilda Ģimnāzijas izveidotu pieteikuma formu.

 

 • Iestājpārbaudījumu komisija

  • Ģimnāzijas direktors ar​​ rīkojumu izveido iestājpārbaudījumu komisiju.

  • Iestājpārbaudījumu komisija:

   • izstrādā iestājpārbaudījuma programmu un saturu, kā arī nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību, kuru apstiprina direktors;

   • novērtē skolēnu iestājpārbaudījuma darbus;

   • skolēnu​​ iestājpārbaudījumā iegūto rezultātu izsaka punktos no pārbaudījumā iegūtajiem procentiem, kur 1 procents atbilst 1 punktam;

   • iestājpārbaudījuma rezultātus ieraksta protokolā, ko paraksta iestājpārbaudījumu komisijas locekļi un apstiprina Ģimnāzijas direktors.

 

 • Iestājpārbaudījums

  • Iestājpārbaudījuma mērķis ir noteikt skolēnu zināšanu un prasmju kopējo līmeni un atbilstību vidējās izglītības programmai un noskaidrot iespējas skolēnu sadalei mācību kursu komplektu grupās.​​ 

  • Iestājpārbaudījums tiek organizēts rakstveidā un tas ir ​​ kombinēts darbs, kurā atbilstoši vispārējās pamatizglītības standartā noteiktajam parāda savas zināšanas un prasmes.

  • Kopējais rakstiskā iestājpārbaudījuma laiks ir ne vairāk kā divas stundas.

 

 • Uzņemšanas noteikumi

  • Skolēna uzņemšana​​ konkursa kārtībā Ģimnāzijā notiek saskaņā ar šādiem uzņemšanas kritērijiem: iestājpārbaudījuma rezultāti, attiecīgajam mācību kursu komplektam nepieciešamo vērtējumu summa un iegūtie papildpunkti.​​ 

  • Nepieciešamo vērtējumu summa kopā katrā izglītības programmā norādītajos mācību priekšmetos tiek izteikta punktos, kur 1 balle atbilst 1 punktam.

  • Vispārējās vidējās izglītības​​ matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību kursu komplekta (inženierzinātņu ievirze)​​ nepieciešamo vērtējumu summu veido punkti, kas tiek sastādīti no gada vērtējumiem –​​ matemātikā (ne zemāk par 7 ballēm) un​​ angļu valodā, latviešu valodā, fizikā, ķīmijā.

  • Vispārējās vidējās izglītības​​ dabaszinātņu mācību ​​ kursu komplekta (medicīnas zinātnes ievirze) nepieciešamo vērtējumu summu veido​​ punkti, kas tiek​​ summēti​​ no:

   • gada vērtējuma – angļu valodā, latviešu valodā, Latvijas vēsturē, matemātikā;

   • vidējā gada vērtējuma (no šo mācību priekšmetu ballu summas) – fizikā, ķīmijā, bioloģijā.

  • Vispārējās vidējās izglītības​​ dabaszinātņu mācību ​​ kursu​​ komplektu (uzņēmējdarbības, vides un cilvēkzinību zinātnes ievirze)​​ nepieciešamo vērtējumu summu veido punkti, kas tiek summēti​​ no:

   • gada vērtējuma – angļu valodā, latviešu valodā, Latvijas vēsture, matemātikā;

   • vidējā gada vērtējuma (no šo mācību priekšmetu​​ ballu summas) – fizikā, ķīmijā, bioloģijā.​​ 

  • Vispārējās vidējās izglītības​​ sociālo zinātņu mācību kursu komplekta (humanitārā ievirze)​​ nepieciešamo vērtējumu summu veido punkti, kas tiek​​ summēti​​ no:

   • gada vērtējumiem – angļu valodā, Latvijas vēsturē un matemātikā;

   • vidējā gada vērtējuma (no šo mācību priekšmetu ballu summas) – latviešu valodā un literatūrā un vidējā gada vērtējuma –​​ pasaules vēsturē, sociālās zinībās, otrajā svešvalodā.

  • Papildpunktus skolēns iegūst par vienu augstāko sasniegumu mācību priekšmetu olimpiādēs pēdējo trīs mācību gadu laikā:

   • par piedalīšanos vai iegūto vietu/Atzinību starptautiskajā mācību priekšmetu olimpiādē – 50 punkti;

   • par piedalīšanos vai iegūto vietu/Atzinību valsts mācību priekšmetu olimpiādē – 20 punkti;

   • par iegūto​​ vietu/Atzinību pilsētas un novadu mācību priekšmetu olimpiādē vai atklātajā mācību priekšmetu olimpiādē – 10 punkti.

 

 • Iesniedzamie dokumenti

  • Lai skolēnu pieteiktu Ģimnāzijā, skolēna vecāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) vai skolēns, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz Ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu (turpmāk – iesniegums). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:

   • vecāku vai likumisko pārstāvju vārdu, uzvārdu;

   • skolēna vārdu,​​ uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;

   • skolēna deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;

   • izvēlēto izglītības programmu un mācību kursu komplektu;

   • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

  • Iesniegumam pievieno:

   • iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta (apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta, 10., 11. klases liecības) kopiju, uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram;

   • atzinības / diploma kopiju par piedalīšanos​​ olimpiādēs,​​ uzrādot​​ oriģinālu Ģimnāzijas direktoram;

   • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (ja attiecināms), uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram.

 

 • Uzņemšanas organizācija

  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu​​ nosaka:

   • iestājpārbaudījuma​​ norises vietu, ​​ laiku un nodrošina​​ informācijas pieejamību Ģimnāzijas mājaslapā;

   • izveido Uzņemšanas komisiju un nosaka tās sastāvu.​​ 

  • Uzņemšanas komisija:

   • reģistrē skolēnus iestājpārbaudījumiem, veicot informācijas pārbaudi un skolēnu personu atbilstības pārbaudi iestājpārbaudījuma​​ kārtošanai;

   • piešķir skolēniem kodus;

   • reģistrē iestājpārbaudījuma rezultātus;

   • reģistrē nepieciešamo informāciju un aprēķina katra skolēna izvēlēto mācību kursu komplektu nepieciešamo vērtējumu punktu summu;

   • apkopo informāciju par skolēnu iegūtajiem papildpunktiem;

   • pamatojoties uz skolēna iestājpārbaudījumā iegūtajiem punktiem, izvēlētā mācību kursu komplekta nepieciešamo vērtējumu punktiem un iegūtajiem papildpunktiem, aprēķina kopējo iegūto punktu summu;

   • sakārto skolēnu iegūtās punktu summas secībā​​ izvēlētajos mācību kursu komplektos;

   • izsaka priekšlikumus par skolēnu uzņemšanu;

   • ja​​ kādā​​ no izvēlētajiem mācību kursu komplektiem skolēnu skaits pārsniedz atļauto skaitu klasē vai ir mazāks par noteikto, tad Uzņemšanas komisija tiesīga piedāvāt citu mācību​​ kursu komplektu.

   • nodrošina skolēnu un vecāku informēšanu par uzņemšanas rezultātiem piecu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma norises.​​ 

 

 • Iestājpārbaudījumu un uzņemšanas rezultātu paziņošana un to apstrīdēšanas kārtība

  • Iestājpārbaudījuma rezultātus​​ paziņo​​ piecu darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījumu norises, tos izvietojot Ģimnāzijas informācijas stendā un publicējot​​ Ģimnāzijas mājaslapā,​​ kurā skolēna personas dati šifrēti ar skolēnam reģistrācijas procesā piešķirto kodu.

  • Uzņemšanas​​ rezultātus paziņo​​ rakstiski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

  • Apelācijas sūdzību par iestājpārbaudījumu vai uzņemšanas rezultātiem skolēna vecāki rakstveidā var iesniegt Ģimnāzijas direktoram divu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma vai uzņemšanas rezultātu paziņošanas.

  • Ģimnāzijas direktors rakstveida lēmumu par iesniegto apelāciju pieņem/izdod divu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

  • Ģimnāzijas direktors rakstiski informē vecākus vai skolēnu, kurš sasniedzis pilngadību, par skolēna uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem, kā arī rakstiski informē par to Valmieras pilsētas pašvaldību.​​ 

 • Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības 11. un 12.klasē

  • Ģimnāzijas 11. –12. klasēs skolēnus uzņem konkursa kārtībā visās izglītības programmās un/vai mācību​​ kursu​​ komplektos,​​ ņemot vērā ballu summu matemātikā, pirmajā svešvalodā, latviešu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, dabaszinībās vai fizikā.

 

 • Noslēguma jautājumi

  • Atzīt​​ par​​ spēku zaudējušus Ģimnāzijas noteikumus​​ “Valmieras Valsts ģimnāzijas noteikumi par izglītojamo​​ uzņemšanu 10.-12.klasēs”, kas apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes 2020. gada 28. maija lēmumu Nr. 175 ​​ (protokols Nr.10, 9.§);

  • Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 25.martā.

 

 

Direktors          A.Skrastiņš

 

 

 

 

PIETEIKUMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMAM 2021 (izdrukājams)

PIETEIKUMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMAM 2021 (aizpildāms elektroniski)

Iesniegumus var sūtīt uz vvg@valmiera.edu.lv