Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

 

Pielikums

Valmieras novada pašvaldības

domes​​ 28.04.2022. lēmumam​​ 

Nr.292​​ (protokols Nr.9,​​ 36.§)

 

 

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA

 

VALMIERAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

 

noteikumi par izglītojamo uzņemšanu 10.– 12.klasēs

 

 

Izdoti​​ saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41. panta otro daļu, Ministru kabineta​​ 11.01.2022. noteikumiem Nr. 11​​ “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī​​ obligātās ​​ prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē”​​ 8.punktu, Valmieras Valsts ģimnāzijas nolikuma 6.punktu

 

 

 • Vispārīgie jautājumi

  • Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie (turpmāk – skolēni) tiek uzņemti Valmieras Valsts ģimnāzijas (turpmāk – Ģimnāzija) 10. – 12. klasē.

  • Ģimnāzijas 10. klasē skolēnus uzņem konkursa kārtībā, ja apliecībā par pamatizglītību gada vērtējumi visos izglītības programmas mācību priekšmetos un valsts pārbaudes darbos ir vismaz četras balles un augstāk​​ saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.

  • Uzņemšana notiek​​ vienu reizi​​ jūnijā, komplektējot klases nākamajam mācību gadam, un​​ mācību gada​​ laikā, ja​​ klasēs​​ ir brīvas vietas.

  • Skolēnu papildu uzņemšanu​​ Ģimnāzija​​ var organizēt​​ vienu reizi augustā.​​ 

  • Skolēni tiek uzņemti izglītības programmā atbilstoši maksimālajam pieļaujamajam skolēnu skaitam attiecīgajās klašu grupās un reģistrācijas formā norādītajam kursu komplektam un otrās izvēles kursu komplektam gadījumā, ja skolēns neiekļūst savā pirmajā izvēlētajā kursu komplektā.

 

 • Pieteikšanās iestājpārbaudījumam

  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu nosaka pieteikšanās termiņu iestājpārbaudījumam, to​​ norises laiku​​ un vērtēšanas kārtību. Ģimnāzija šo informāciju paziņo, publicējot to Ģimnāzijas mājaslapā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms iestājpārbaudījuma.

  • Lai pieteiktos iestājpārbaudījumam, pretendenti aizpilda Ģimnāzijas izveidotu pieteikuma formu.

  • Iestājpārbaudījuma datumi tiek publicēti Ģimnāzijas mājas lapā​​ līdz​​ kārtējā​​ gada 1.maijam.

 

 • Iestājpārbaudījumu komisija

  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu izveido iestājpārbaudījumu komisiju.

  • Iestājpārbaudījumu komisija:

   • izstrādā iestājpārbaudījuma programmu un saturu, kā arī nosaka vērtēšanas kritērijus un kārtību, kuru apstiprina direktors;

   • novērtē skolēnu iestājpārbaudījuma darbus;

   • skolēnu iestājpārbaudījumā iegūto rezultātu izsaka punktos no pārbaudījumā iegūtajiem procentiem, kur 1 procents atbilst 1 punktam;

   • iestājpārbaudījuma rezultātus ieraksta protokolā, ko paraksta iestājpārbaudījumu komisijas locekļi un apstiprina Ģimnāzijas direktors.

 

 • Iestājpārbaudījums

  • Iestājpārbaudījuma mērķis ir noteikt skolēnu zināšanu un prasmju kopējo līmeni un atbilstību vidējās izglītības programmai un noskaidrot iespējas skolēnu sadalei mācību kursu komplektu grupās.​​ 

  • Iestājpārbaudījums tiek organizēts​​ klātienē​​ rakstveidā un tas ir kombinēts darbs, kurā atbilstoši vispārējās pamatizglītības standartā noteiktajam parāda savas zināšanas un prasmes.​​ 

  • Attālināti iestājpārbaudījums tiek organizēts, ja valstī vai​​ Ģimnāzijā​​ noteikti epidemioloģiskās drošības​​ ierobežojumi.

  • Kopējais rakstiskā iestājpārbaudījuma laiks ir ne vairāk kā divas stundas.

 

 • Uzņemšanas noteikumi

  • Skolēna uzņemšana konkursa kārtībā Ģimnāzijā notiek saskaņā ar šādiem uzņemšanas kritērijiem: iestājpārbaudījuma rezultāti, attiecīgajam mācību kursu komplektam nepieciešamo vērtējumu summa.​​ 

  • Ārpus​​ konkursa pēc iestājpārbaudījuma nokārtošanas uzņem skolēnus, ja 7. – 9. klasē iegūta 1. – 3. vieta vai atzinība pilsētas/novadu olimpiādēs vai piedalījies valsts mācību priekšmetu olimpiādē vai starptautiskajā mācību priekšmetu olimpiādē.

  • Nepieciešamo vērtējumu summa kopā katrā izglītības programmā norādītajos mācību priekšmetos tiek izteikta punktos, kur 1 balle atbilst 1 punktam.

  • Vispārējās vidējās izglītības​​ matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību kursu komplekta (inženierzinātņu ievirze)​​ nepieciešamo vērtējumu summu veido punkti, kas tiek sastādīti no gada vērtējumiem –​​ matemātikā (ne zemāk par 7 ballēm, attiecināms arī šo noteikumu 5.2. punktā minētajiem skolēniem) un​​ angļu valodā, latviešu valodā, fizikā, ķīmijā.

  • Vispārējās vidējās izglītības​​ dabaszinātņu mācību kursu komplekta (medicīnas zinātnes ievirze) nepieciešamo vērtējumu summu veido punkti, kas tiek​​ summēti​​ no:

   • gada vērtējuma – angļu valodā, latviešu valodā, Latvijas vēsturē, matemātikā;

   • vidējā gada vērtējuma (no šo mācību priekšmetu ballu summas) – fizikā, ķīmijā, bioloģijā.

  • Vispārējās vidējās izglītības​​ dabaszinātņu mācību kursu komplektu (uzņēmējdarbības, vides un cilvēkzinību zinātnes ievirze)​​ nepieciešamo vērtējumu summu veido punkti, kas tiek summēti​​ no:

   • gada vērtējuma – angļu valodā, latviešu valodā, Latvijas vēsture, matemātikā;

   • vidējā gada vērtējuma (no šo mācību priekšmetu ballu summas) – fizikā, ķīmijā, bioloģijā.​​ 

  • Vispārējās vidējās izglītības​​ sociālo zinātņu mācību kursu komplekta (humanitārā ievirze)​​ nepieciešamo vērtējumu summu veido punkti, kas tiek​​ summēti​​ no:

   • gada vērtējumiem – angļu valodā, Latvijas vēsturē un matemātikā;

   • vidējā gada vērtējuma (no šo mācību priekšmetu ballu summas) – latviešu valodā un literatūrā un vidējā gada vērtējuma –​​ pasaules vēsturē, sociālās zinībās, otrajā svešvalodā.

 

 • Iesniedzamie dokumenti

  • Lai skolēnu pieteiktu Ģimnāzijā, skolēna likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) vai skolēns, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz Ģimnāzijas direktoram adresētu iesniegumu (turpmāk – iesniegums). Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda:

   • vecāku​​ vai likumisko pārstāvju vārdu, uzvārdu;

   • skolēna​​ vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;

   • skolēna​​ deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;

   • izvēlēto izglītības programmu;

   • saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).

  • Iesniegumam pievieno:

   • iepriekš iegūto izglītību apliecinoša dokumenta (apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta, 10., 11. klases liecības) kopiju, uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram;

   • atzinības / diploma kopiju par piedalīšanos​​ olimpiādēs,​​ uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram;

   • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju (ja attiecināms), uzrādot oriģinālu Ģimnāzijas direktoram.

 

 • Uzņemšanas organizācija

  • Ģimnāzijas direktors ar rīkojumu​​ nosaka:

   • iestājpārbaudījuma​​ norises vietu,​​ laiku un nodrošina informācijas pieejamību Ģimnāzijas mājaslapā;

   • izveido Uzņemšanas komisiju un nosaka tās sastāvu.​​ 

  • Uzņemšanas komisija:

   • reģistrē skolēnus iestājpārbaudījumiem, veicot informācijas pārbaudi un skolēnu personu atbilstības pārbaudi iestājpārbaudījuma kārtošanai;

   • piešķir​​ skolēniem​​ kodus;

   • reģistrē iestājpārbaudījuma rezultātus;

   • reģistrē nepieciešamo informāciju un aprēķina katra skolēna izvēlēto mācību kursu komplektu nepieciešamo vērtējumu punktu summu;

   • apkopo informāciju par skolēnu iegūtajiem papildu punktiem;

   • pamatojoties uz skolēna iestājpārbaudījumā iegūtajiem punktiem, izvēlētā mācību kursu komplekta nepieciešamo vērtējumu punktiem un iegūtajiem papildu punktiem, aprēķina kopējo iegūto punktu summu;

   • sakārto skolēnu iegūtās punktu summas secībā izvēlētajos mācību kursu komplektos;

   • izsaka priekšlikumus par skolēnu uzņemšanu;

   • ja​​ kādā​​ no izvēlētajiem mācību kursu komplektiem skolēnu skaits pārsniedz atļauto skaitu klasē vai ir mazāks par noteikto, tad Uzņemšanas komisija tiesīga piedāvāt citu mācību kursu komplektu.

 

 • Iestājpārbaudījumu un uzņemšanas rezultātu paziņošana un to apstrīdēšanas kārtība

  • Iestājpārbaudījuma rezultātus paziņo​​ piecu darbdienu laikā pēc iestājpārbaudījumu norises, tos izvietojot Ģimnāzijas informācijas stendā un publicējot​​ Ģimnāzijas mājaslapā,​​ kurā skolēna personas dati šifrēti ar skolēnam reģistrācijas procesā piešķirto kodu.

  • Uzņemšanas​​ rezultātus paziņo rakstiski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

  • Apelācijas sūdzību par iestājpārbaudījumu vai uzņemšanas rezultātiem skolēna vecāki rakstveidā var iesniegt Ģimnāzijas direktoram divu darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma vai uzņemšanas rezultātu paziņošanas.

  • Ģimnāzijas direktors rakstveida lēmumu par iesniegto apelāciju pieņem/izdod divu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

  • Ģimnāzijas direktors rakstiski informē vecākus vai skolēnu, kurš sasniedzis pilngadību, par skolēna uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem, kā arī rakstiski informē par to Valmieras​​ novada​​ pašvaldību.​​ 

 

 • Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības 11. un 12.klasē

  • Ģimnāzijas 11. –​​ 12. klasēs skolēnus uzņem konkursa kārtībā visās izglītības programmās un/vai mācību​​ kursu​​ komplektos, ņemot vērā ballu summu matemātikā, pirmajā svešvalodā, latviešu valodā, Latvijas un pasaules vēsturē, dabaszinībās vai fizikā.

 • Noslēguma jautājums

  • Noteikumi stājas spēkā​​ 2022.gada​​ 28.aprīlī.

 

 

Direktors A.Skrastiņš

 

PIETEIKUMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMAM 2022 (drukājams pdf)

PIETEIKUMS IESTĀJPĀRBAUDĪJUMAM 2022 (lejupielādējams un aizpildāms elektroniski)

Iesniegums uzņemšanai (pdf)

Iesniegums uzņemšanai (docx)

Iesniegumus var sūtīt uz vvg@valmiera.edu.lv