Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Projekta “Kontakts” aktivitātes 2022./2023. m.g.

Aktivitāte Tēja ar parlamentu

Pēcpusdienas tikšanās neformālā gaisotnē ar  skolēnu parlamentu. 

Tematika:

Projekta “Kontakts” mācībās iegūto zināšanu nodošana skolēnu pašpārvaldes dalībniekiem, ikvienam interesentam, pedagogiem un skolas vadībai, lai nodrošinātu projekta ilgtspējību. 

Kopīga skolas aktivitāšu plānošana un izplatāmās informācijas izveide, nodrošinot projekta veiksmīgu un organizētu darbību, lai būtu skaidri zināmi norises laiki un atbildīgās personas.

Plānotie rezultāti:

 • apgūtas neformālās izglītības metodes, 
 • attīstīts ieradums plānot laicīgi, balstoties uz iepriekšējā darba analīzi
 • komunikācijas veicināšana skolā starp dažāda vecuma jauniešiem, pedagogiem un skolas administrāciju
 • jaunu dalībnieku iesaiste pašpārvaldes darbā
 • saliedētības veicināšana skolā
 • veicināta jauniešu medijpratības un kritiskās domāšanas prasmju attīstība

Aktivitāte Skola – mūsu otrās mājas I 

Jaunietis – jaunietim

 • Saliedēšanās aktivitātes “Melnais caurums” 7. un 10.klašu skolēniem, ko organizē 11.klases.
 • Spēļu sarunu pēcpusdienas 
 • Flashmob aktivitātes (skaits atkarīgs no jauniešu izvēles un aktualitātēm)
 • Stresa pārvarēšana ar mūzikas terapijas metodēm
 • Stresa pārvarēšana ar mākslas terapijas metodēm – “Domu tāfeles” gaiteņos, kur katram ir iespēja starpbrīžos izteikties, uzrakstot vai uzzīmējot ko nozīmīgu, aktuālu, tādu, lai par to zinātu arī citi 

Plānotie rezultāti:

 • veicināta  jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana
 • Saliedētības veicināšana skolā
 • uzlabots psiholoģiskais klimats skolā, veidojot emocionāli drošu un pozitīvu vidi, apgūstot jaunas un turpinot strādāt ar iepriekš apgūtām stresa pārvarēšanas metodēm
 • veicināta sadarbība starp jauniešiem, pedagogiem un atbalsta speciālistiem

Aktivitāte Skola – mūsu otrās mājas II

Speciālists – jaunietim

 • Stresa pārvarēšanas metodes – neirogrāfijas – apgūšana
 • Stresa pārvarēšanas metodes – mandalu veidošanas – apgūšana

 Plānotie rezultāti:

 • veicināta  jauniešu psihoemocionālā stāvokļa uzlabošana
 • uzlabots psiholoģiskais klimats skolā, veidojot emocionāli drošu un pozitīvu vidi, apgūstot jaunas un turpinot strādāt ar iepriekš apgūtām stresa pārvarēšanas metodēm
 • veicināta sadarbība starp jauniešiem, pedagogiem un atbalsta speciālistiem

Aktivitāte Es iesaistos!

Apmācības “Kā plānot pasākumus un budžetu?”

Seminārnodarbību cikls speciālistu vadībā, plānojot skolas budžeta pasākumu sadaļu. Aktivitāte veicinās skolēnu aktīvāku iesaisti skolas budžeta plānošanā, sniegs praktiskas iemaņas, stiprinās jauniešu uzņēmējspēju un plānošanas prasmes.

Plānotie rezultāti:

 • veicināta skolas pašpārvaldes līdzdalība lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesā skolas līmenī
 • veicināta līdzdalības kompetences pilnveidošana un sekmēta skolas pašpārvaldes jauniešu prasmju/iemaņu, zināšanu, vērtību un attieksmju attīstība, kas ir nozīmīgs pamats projekts dalībnieku pilsoniskas līdzdalības, iesaistes lēmumu pieņemšanā, aktīvas un atbildīgas pozīcijas nodrošināšanā
 • veicināta jauniešu kritiskās domāšanas prasmju attīstība

Aktivitāte Projekta izvērtēšana

Projektā iesaistīto skolēnu un pedagogu anketēšana, rezultātu apkopošana, stipro un vājo pušu noteikšana pašpārvaldes darbībai, ieteikumu izstrāde turpmākajam darbam.

Plānotie rezultāti

 • veicināta skolas pašpārvaldes darbības analīze ar mērķi izveidot iepriekšējās darbības analīzē balstītu darbības plānu, iesaistīt jaunus skolēnus un nodot viņiem tālāk savas apgūtās prasmes un zināšanas
Dalīties ar