Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Valmieras Valsts ģimnāzija ar 2019./20 māc. g. ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” “Pumpurs”

Šajā mācību gadā 1.semestrī skolā tika izveidoti 45  individuālie atbalsta plāni ( IAP)un 2. semestrī 70 plāni.  Skolēniem tika sniegts atbalsts sedzot ēdināšanas, sabiedriskā transporta un dienesta viesnīcas izmaksas. Vairākiem skolēniem bija individuālās konsultācijas latviešu, angļu, krievu valodā, ķīmijā, ģeogrāfijā, vēsturē un matemātikā, kā arī sociālā pedagoga un psihologa konsultācijas.

Dalīties ar