Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Valsts ģimnāzija

Definīcija

Zinātnisks pētījums ir sistemātisks, kontrolēts, empīrisks un kritisks darbs vai sociālo fenomenu pētījums, ko vada teorija un hipotēze par pieņemtām attiecībām starp fenomeniem. (Kerlinger Fred. Foundation of Behavioral Researche. 4th Edition. NewYork, Hardcourt College, 2000.)

Apraksts

Zinātniski pētnieciskais darbs jeb zinātnisks pētījums ir jaunu zināšanu, atklājumu un pat teoriju radīšanas process. Zinātniska pētījuma pamatā ir pamatota, skaidri izklāstīta un zinātniski pamatota pētījuma metodoloģija, kas ļauj izdarīt ticamus secinājumus par pētāmo jautājumu. Var izdalīt aprakstošus un analītiskus pētījumus. Kamēr aprakstošie pētījumi meklē atbildes uz jautājumiem – kas notiek? Vai tas notiek? Kā tas notiek? – tad analītiskie pētījumi risina tādus jautājumus, kā – kāpēc tas notiek? Aprakstošie pētījumi nepieciešami gadījumos, kad trūkst zināšanas, informācijas par kādu jautājumu. Analītiskie noder, lai meklētu cēloņus. Tie ir komplicētāki par aprakstošajiem pētījumiem.

2021./.2022. m.g.

VISC Ieteikumi un rekomendācijas

Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādes un vērtēšanas vadlīnijas

Konsultācija skolēniem – Kā uzstāties?

Konsultācija skolēniem – Ētika un plaģiātisms

Konsultācija skolēniem – Kas ir ZPD prezentācija un posteris?

Konsultācija skolēniem – Darbs ar literatūru un avotiem

Konsultācija skolēniem – Kas ir ZPD?

2017./2018 m.g. izstrādātais ZPD Nr.1 (publicēts ar autores atļauju)

2017./2018 m.g. izstrādātais ZPD Nr.2  (publicēts ar autores atļauju)